Disclaimer


InCounselling, gevestigd Hitchcocklaan 13, 1325 TB ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.incounselling.nl
InCounselling
Hitchcocklaan 13
1325 TB ALMERE +31 611028676

Stella Loy is de Functionaris Gegevensbescherming van InCounselling. Zij is te bereiken via  info@incounselling.nl

Mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

InCounselling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

 • Uw voornaam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via een contactformulier op de website binnengekomen zijn.
 • Uw voornaam en/of achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en website die u invult bij een contactformulier op de website worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop of training ontvangt u van ons, zodra wij uw aanmelding hebben verwerkt, een bevestiging en factuur per e-mail.
 • Adres, postcode en woonplaats gebruiken wij voor de correcte levering van uw bestelling.
 • Mochten wij u willen informeren over op het laatste moment gewijzigde informatie over een workshop of training dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
 • Voor onze begeleiding van Young Living producten zenden wij u per post of telefonisch informatie. U hebt vooraf een door ons opgestelde toestemmingsverklaring ontvangen en deze voor akkoord getekend en geretourneerd per post of email.
 • Voor onze dienstverlening met ZYTO Technologie gebruiken wij uw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, emailadres. Het rapport zenden wij u per mail.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

InCounselling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ZYTO Technology (Biometrische gegevens. 
 • Uw persoonsgegevens zoals hiervoor vermeld worden opgeslagen in het ZYTO-systeem en dit gaat via de servers van ZYTO. De servers van ZYTO zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. 
 • Indien u zich inschrijft als lid van Young Living worden de nodige persoonlijke informatie over u, zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel uw geboortedatum, bedrijfsgegevens. U wordt er bij inschrijving op attent gemaakt dat uw gegevens door Young Living worden verwerkt en door verder te gaan met uw distributieactiviteiten geeft u toestemming dat alle door u verstrekte informatie zal worden bewaard door Young Living op haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en door derden namens het bedrijf. U hebt recht op toegang tot, verificatie van en verzoek om een correctie van uw persoonlijke informatie die in het bezit is van Young Living door contact op te nemen met ons klantenserviceteam.
 • Indien u bent ingeschreven door InCounselling zijn sommige van deze gegevens alsmede uw lidnummer zichtbaar voor InCounselling. InCounselling is uw mentor en coach gedurende uw lidmaatschap en gebruikt uw gegevens alleen als zodanig. Indien u geen producten of begeleiding wenst zal uw account 1 jaar nadat u uw eerste bestelling hebt gedaan worden verwijderd door Young Living.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@incounselling.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InCounselling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of gratis weggever
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • InCounselling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

InCounselling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InCounselling) tussen zit. InCounselling gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Mailchimp (emailverkeer)
 • Moneybird (factureringsprogramma)
 • ZYTO-Compass (biocommunicatie technologie)
 • Young Living (wellness producten)

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

InCounselling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de email of door contact met ons op te nemen.

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind u hier:  https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Wij gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

 

Onze gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

 

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichting bestaat gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

InCounselling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InCounselling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InCounselling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InCounselling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@incounselling.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

InCounselling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InCounselling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  info@incounselling.nl